HIRAMOTO Akira TAKINAMI Yukari NIRASAWA Yasushi Ueshiba Riichi ENDO Hiroki PEACH-PIT KUMAKURA Takatoshi MINAGAWA